Onze school

"SAMEN NAAR DE TOEKOMST"

De Margarethaschool

De ‘Margarethaschool’ ligt midden in wijkdeel ‘Malburgen’ Oost-Noord, en is goed bereikbaar zowel lopend als met de fiets. De Malburcht werd in 2006 opgeleverd als laatste van de twee Multifunctioneel Centra (MFC) - Brede Scholen in de wijk Malburgen.

Sinds schooljaar 2016 is de Margarethaschool de enige school in het gebouw van de Malburcht. De school is onderdeel van het Integraal Kindcentrum (IKC) ‘Malburcht’, waartoe ook de SKAR (=Kinderdagverblijf, Peuterspeelzaal en Buitenschoolse opvang) en Kinderwerk (naschoolse kinderactiviteiten) van Rijnstad behoren.

Het deel van de school bestaat uit twee gedeeltes (Onderbouw en Bovenbouw) gescheiden door de aula, onze sporthal (gymlessen voor gr 1 t/m 8) en ruimtes voor o.a. Consultatiebureau en Wijkteams van de gemeente.

Er zijn 23 lokalen voor de groepen, diverse werkruimten voor onderwijsondersteunend personeel, directie en intern begeleiders (Ib-ers). Bovendien maken we, indien nodig, gebruik van de ruimtes in het MFC.

Schoolgrootte

‘De ‘Margarethaschool’ bestaat op dit moment uit ruim 500 leerlingen verdeeld over 23 groepen. Het team bestaat uit 47 leerkrachten, waaronder een directeur, adjunct-directeur, twee Ib-ers, drie leerkrachtondersteuners, onderwijsassistent voor de ondersteuning in de lagere groepen, Remedial Teacher (RT), kindercoach, schoolopleider voor de studenten van de Pabo en een starterscoach. De starterscoach begeleidt startende leerkrachten tijdens de inductiefase.

Wij, als team, vinden dat de grootte van onze school tevens een stuk van onze kracht is. Er is continuïteit en er zijn veel mogelijkheden voor specialisme.

De school heeft in 2015 het predicaat ‘Gezonde school, voor sport en bewegen’ ontvangen. Sport en bewegen is een belangrijk onderdeel van onze school. Al enkele jaren zijn wij gewend dat álle leerlingen van groep 1 t/m 8 drie keer per week een bewegingsles krijgen aangeboden. Ook proberen we de kinderen op andere momenten tot bewegen aan te zetten (bv. pauzesport, bewegend leren, en naschoolse sport). In 2020 hebben we ook het themacertificaat Voeding behaald.

De school staat altijd open voor ouders. Wij willen graag laagdrempelig zijn. Ouders zijn ook vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad, het Schoolforum en in de Activiteitencommissie.

Wij werken naar een zo goed mogelijk onderwijs in een prettige leer- en leefomgeving. Onze leerlingen moeten, zo veel mogelijk, met plezier naar school gaan.

Onderwijs

In het overzicht vindt u de vakken die wij aanbieden met de daarbij behorende methodes.

Bewegingsonderwijs

Wij hebben er als school voor gekozen ons bewegingsonderwijs volledig te laten geven door twee vakdocenten. Hiermee garanderen wij in alle groepen de kwaliteit van ons bewegingsonderwijs. Vanaf de groepen 1/2 krijgen alle kinderen 3 maal per week bewegings-onderwijs. Dat is meer dan op andere basisscholen, waar slechts twee gymmomenten per groep zijn. De jongste kinderen raken, doordat de groepen 1/2 onder de begeleiding van de vakdocent wordt gegymd, sneller bekend met de grote gymzaal en het plezier aan sport en bewegen.

Na schooltijd heeft de school een groot aanbod aan sportactiviteiten, die door de school zelf georganiseerd worden. Vanaf de groepen 1/2 tot en met de groepen 8 kan er gebruik gemaakt worden van het naschoolse beweegaanbod (Website: www.margarethaschool.nl). Plezier in sport, voor alle leerlingen, is hierbij het uitgangspunt. De talentontwikkeling en sociale vaardigheden volgen daarna.

Op de maandag, woensdag en donderdag zijn er twee beweegteams vanuit het Cios Rijn IJssel op onze school aanwezig. De studenten worden, naast hun werk in de gymzaal, ingezet bij Pauzesport, Motorische Remedial Teaching (MRT) en de naschoolse activiteiten. Op de dinsdag en donderdag zijn er studenten van de HAN ALO aanwezig, zij werken in de zaal.

Op de maandag en donderdag worden de kinderen in de gelegenheid gesteld om tijdens de pauze aan de slag te gaan met ‘Pauzesport’. Dat betekent dat we vanaf groep 3 tijdens de pauzes op beide dagen thematisch en gericht gaan spelen met een, door de kinderen, van tevoren gekozen spel en spelmateriaal. Op de overige dagen van de week is er extra spelmateriaal aanwezig tijdens de pauze.

Wereldoriëntatie

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen van de Margarethaschool een brede algemene ontwikkeling krijgen. Eigenlijk wordt er vanaf groep 1 al gestart met wereldoriëntatie; het verkennen van de wereld. In de beginfase zijn de activiteiten vooral gericht op de directe omgeving van het kind. Naarmate het kind verder in de basisschool komt zullen de activiteiten steeds meer een relatie krijgen met de omgeving wat verder van het kind vandaan. Veiligheid en geborgenheid blijven ook in deze situaties wezenlijk.

Het oriënteren en verkennen vindt in de beginfase vooral plaats middels spel en via projecten waarin kringgesprekken en verhalen een belangrijke rol spelen.

Na de eerste leerjaren blijft een thematische aanbieding van deze onderwerpen aan de orde. Dit mondt uit in groep 5 in de vakgebieden aardrijkskunde, natuur en geschiedenis, die met behulp van de methode ‘De Zaken’ wordt aangeleerd. Deze methode maakt veel gebruik van ICT-middelen. Het digibord maakt visuele instructies mogelijk en in groep 8 doen kinderen individueel de verwerking hiervan op de laptop.

Cultuur

Onder cultuureducatie worden alle vormen van educatie verstaan waarbij cultuur als doel of als middel wordt ingezet. Cultuureducatie is leren over cultuur, door cultuur en met cultuur. Kinderen maken kennis met verschillende cultuuruitingen en verdiepen hun inzicht daarin. Cultuureducatie op onze school is onmisbaar voor de vorming van kinderen tot kritische creatieve en ondernemende volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw. Kunst is een belangrijk middel bij het ontwikkelen van een onderzoekende houding en het leren vanuit een creatief proces. Het resultaat is dat kinderen met plezier hun verbeeldingskracht, waarnemingsvermogen, talenten en communicatieve vaardigheden ontwikkelen.

Onze school doet mee aan het PR8Cultuurprogramma. Dit cultuurprogramma geeft onze kinderen de kans om kennis te maken met acht grote culturele organisaties. Wij gaan in een roulerend systeem op bezoek bij: Introdans, Kröller-Müller Museum, Focus filmtheater, theatergroep Kwatta, Museum Arnhem, Nederlands Openluchtmuseum, het Gelders Orkest en Rozet. Dit is de basis van het cultuurprogramma. Dit wordt nog aangevuld met andere cultuuraanbieders.

Onder het kopje cultuur vallen ook alle expressievakken, zoals tekenen, handvaardigheid, muziek en toneel. Er is geen methodische aanpak, de leerkrachten hebben deze vakken regelmatig op hun rooster staan. Vaak sluiten zij aan bij een thema, een project of de actualiteit.

Meer weten?

>>> Bekijk hier onze schoolgids.