- OUDERS -

Ouderinformatie

Er worden elk jaar drie oudercontactmomenten georganiseerd: algemene informatieavond, startgesprekken, twee ouder-avonden. Dan krijgt u de informatie over hoe het op school gaat met uw kind. U bent uiteraard altijd welkom om op andere momenten over uw kind te komen praten. Wilt u dan een afspraak maken met de leerkracht of met de intern begeleider?

Twee wekelijks ontvangt u op vrijdag het informatieblad
’t Malburchtweetje. Hierin worden nieuwsfeiten opgenomen van de SKAR, Rijnstad en de Margarethaschool. Als er andere informatie doorgegeven moet worden, dan krijgt u op de vrijdag deze informatie mee op papier of per email.

De website www.margarethaschool.nl wordt actueel bijgehouden. Wij adviseren u er regelmatig op te kijken. Foto’s van bijzondere activiteiten delen we via Social Schools. Op de website staan algemene foto’s.

Ouderbetrokkenheid

Het is ons streven om de ouders zoveel mogelijk te betrekken bij onze school. De ouders in diverse commissies zijn erg actief en praten en denken mee over schoolse zaken. Binnen de hulp van ouders kennen we momenteel 6 verschillende groepen:

  • Lees- en hulpouders;
  • De Schoolbibliotheek;
  • De Luizenbrigade
  • De activiteitencommissie;
  • Het schoolforum;
  • De medezeggenschapsraad.

Interesse?

Heeft U interesse om zitting te nemen in een van bovenstaande commissies, meldt u zich dan bij meester Hans. Wij vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij veel schoolse zaken.

Schooloudercontact

Ouderportaal Social Schools
Wij werken met Social Schools. Social Schools is een online communicatieplatform voor het basisonderwijs. Het doel is om ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas, op een simpele, visueel aantrekkelijke en informerende wijze. We vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent en blijft van waaraan gewerkt wordt. Niet alle kinderen vertellen immers altijd waar ze mee bezig zijn op school. Zo kunt u uw kind(eren) beter ondersteunen in het leerproces, omdat u beter op de hoogte bent.

Hoe werkt het?
De leraar plaatst een bericht in de klas. Bijvoorbeeld over een sportdag, een excursie of informatie over de lesmethode waarmee gewerkt wordt. Als ouder kunt u deze informatie bekijken door in te loggen via de mobiele app of via de web-omgeving. U kunt agendapunten in uw app rechtstreeks toevoegen aan uw telefoonagenda. Zo ontvangt u op tijd herinneringen en vergeet u nooit evenementen.

Afgesloten omgeving
Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben gekregen van de school, kunnen in de omgeving. Ouders hebben alleen toegang tot de groepen van hun kinderen.